Milí farníci,

od 18.11. je možné účastnit se mše svaté v počtu 20 lidí. Nahlásit se na mši svatou můžete opět elektronicky(těm, kteří nám poskytli emailové adresy jsme zaslali odkaz na tabulku) nebo telefonicky na faře od 9-12 hod.

V neděli 29.11. bude sbírka na misie.


Na faře je možné zakoupit kalendáře a Evangelium na každý den. Cena kalendářů 70,- Kč a evangelia 70,- Kč. 

Náboženství ani jiné farní akce se nebudou konat. 

V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým vzhledem k pandemii nemoci covid-19 prodlouženy na celý měsíc listopad: mění se podmínky a zbožné skutky:

- plnomocný odpustek vztahující se obvykle jen k jednotlivým osmy dnům od 1. do 8. listopadu (návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé a splnění tří obvyklých podmínek), může být přenesen na dalších až osm dnů v rámci měsíce listopadu, které nemusejí následovat bezprostředně za sebou - jednotliví věřící si mohou tyto dny svobodné vybrat 

- plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé 2. listopadu může být v případě těch, kdo zbožné navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Otče náš a Věřím, přenesen nejen na předcházející či následující neděli nebo na slavnost Všech svatých, ale i na jiný den v rámci měsíce listopadu - jednotliví věřící si mohou tento den svobodné vybrat. 

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. na základě zákazů, aby se věřící na posvátných místech neshromažďovali ve větším počtu, budou plnomocného odpustku moci dosáhnout - za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika), -  když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály a nešpory oficia za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za zemřelé, které jsou věřícím velmi drahé), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za zemřelé jako duchovní četbu, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

Z výzvy biskupů ČR:

Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru.

Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

                                                                                                                                   
Na konec růžence je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás![1]